Konkursy

Wójt Gminy Mirów ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Mirowie.
Załącznik do Zarządzenia Nr 33
Wójta Gminy Mirów z dnia 26 lipca 2012 r.

Wójt Gminy Mirów
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

II .Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. C;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane, z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z poźn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z poźn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowego- w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie.”w terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. do godz. !5:15 na adres: Urząd Gminy w Mirowie, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Mirów, pokój nr 13.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mirów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Gminy Mirów, tel. 48 6283889 w.13. 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:32:04.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna . 
Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:32:04
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót