Konkursy

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Zarządzenie Nr 34/2012
Wójta Gminy Mirów
z dnia 30lipca 2012roku

  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.               
        

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6, 17, 32,  art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Gminy Mirów  z dnia  02.12.2011 roku w sprawie uchwalenia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIRÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO   NA TERENIE GMINY MIRÓW  NA ROK 2012”.

 

Wójt Gminy Mirów  zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Mirów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mirów  w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy      o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 

§ 2

1.    Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:

a)    Biuletynie Informacji Publicznej,

b)   na stronie internetowej Urzędu Gminy Mirów,

c)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mirów.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Kultury.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do
 Zarządzenia nr 34/2012
Wójta Gminy Mirów
 
z dnia 30  lipca 2012 roku

 

OGŁOSZENIE  O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH
W 2012 ROKU

 

Wójt Gminy Mirów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
    w 20112roku.

1.    Konkurs obejmuje następujące zadania,  na realizację których przeznaczono poniższe środki  finansowe:

a)      z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

- szkolenie sportowe grup piłki nożnej w sezonie 2012/2013r.

 

Na realizację zadania w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-  przeznaczono kwotę  5000,00 zł.

 

2.    Zasady  przyznawania dotacji.

Po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Regulaminem otwartego  konkursu ofert. W przypadku przyznania 
dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

 

3.    Termin i warunki realizacji zadań:

a)      termin – w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku,

b)      warunki - zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

 

4.    Termin składania ofert:

Celem uzyskania dotacji kompletne wnioski należy składać w zaklejonych, opisanych
i opieczętowanych kopertach (nazwa podmiotu, nazwa zadania, zakres) z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku” w terminie do 21 sierpnia 2012 roku do godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, 26-503 Mirów Stary 27.

Za termin złożenia ofert wysłanych pocztą uważa się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mirów.

Wzór oferty wraz z Regulaminem otwartego konkursu ofert dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, pok. nr 17 oraz na stronie www.mirow.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

 

5.    Termin, tryb i kryteria stosowane  przy wyborze ofert:

a)      termin - wybór ofert nastąpi do 30 dni od upływu terminu na ich składanie. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po ich wyborze:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w siedzibie Urzędu Gminy Mirów,

- na stronie internetowej www.mirow.pl,

b)      tryb – zarządzeniem Wójta Gminy Mirów,

c)       kryteria stosowane przy wyborze ofert – zawarte w Regulaminie otwartego konkursu ofert.

 

6.    Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim, przez organ administracji publicznej, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.):

a)    z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota  45 000,00 zł, w trybie otwartego konkursu ofert,

7.    Informacja o zrealizowanych w roku bieżącym, przez organ administracji publiczne, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których mowa w art.
3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.):

W roku bieżącym nie przeznaczono do tej pory żadnych środków na realizację zadań publicznych z zakresów, na które ogłoszony jest konkurs.

 

8.    Informacje dodatkowe:

Wszelkich informacji o ogłoszonym konkursie ofert udziela Kierownikowi Referatu Oświaty i Kultury telefonicznie: 48-6283889, mailowo: face=Calibri>ktarabasz@mirow.pl style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, pok. nr 17.

 

  

 

 

Załącznik nr 2 do
 Zarządzenia nr 34/2012
Wójta Gminy Mirów
 z dnia 30 lipca 2012 roku

REGULAMIN  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Wójt Gminy Mirów przyjmuje Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2012 roku.

1.    Podmioty uprawnione do złożenia oferty na realizację zadania publicznego:

a)      organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.):

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia                 
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

2.    Zasady  przyznawania dotacji:

a)      zlecenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku ma formę wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji zgodnie z  art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), co oznacza, że oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w realizację zadania,

b)      warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz
z wymaganymi załącznikami,

c)       decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Mirów na podstawie opinii Komisji Konkursowej,

d)      przyznanie dotacji następuje po zawarciu umowy,

e)      organ zlecający zastrzega sobie prawo do:

- niewybrania żadnej oferty,

- realizacji zadania więcej niż jednemu podmiotowi uprawnionemu,

- przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, w takim przypadku oferenci nie będą związani ze złożonymi ofertami - oferent ma prawo wycofać ofertę lub dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu.

 

3.    Termin i warunki realizacji zadań:

a)    termin – w okresie od 1 sierpnia2012r. do 31 grudnia 2012 roku,

b)   warunki - zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

 

4.    Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

I etap – spełnienie wymogów formalnych:

a)    oferta winna być sporządzona według wzoru określonego w obowiązującym na dzień składania ofert rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.  Wzór dokumentów dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, pok. nr 17 oraz na stronie www.mirow.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

b)   oferta winna być:

- zgodna ze statutem oferenta (złożona na zadanie określone w pkt 1 załącznika nr 1 niniejszego zarządzenia, którego realizacja jest zgodna z celami i sposobami ich realizacji zawartymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działanie oferenta),

- wypełniona we wszystkich rubrykach, bez błędów rachunkowych,

- zawierać wszystkie wymagane załączniki.

c)    do oferty należy dołączyć:

- dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu: w przypadku fundacji
i stowarzyszeń – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (zgodny ze stanem faktycznym), w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla tego podmiotu. Aktualny odpis jest niezależny od daty jego wydania. Odpis powinien wskazywać aktualną sytuację w organizacji.

- w przypadku oferty składanej przez oddziały (filie itp.) podmiotów należy dołączyć aktualne pełnomocnictwa, do: składania wniosku o dotację na realizację określonego zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów),

- wszystkie kopie dokumentów muszą mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” oraz datę, pieczątkę i podpis osoby podpisanej pod złożoną ofertą (każda strona oddzielnie lub zapis ilości stron danego dokumentu),

Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z wypełnienia warunków konkursu, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję Konkursową.

 

II etap – ocena  merytoryczna  zadania:

Tylko oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu. Na tym etapie przy rozpatrywaniu ofert:

a)    ocenia się możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b)   ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (rodzaj i celowość planowanych kosztów),

c)    ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,

d)   uwzględnia się planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)   uwzględnia się planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)     uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, realizowanych przez oferenta w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.    

    g) uwzględnia się analizę dokumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem         zobowiązań finansowych na dzień rozstrzygnięcia konkursu

 

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Podgórski | Data wprowadzenia: 2012-07-30 11:19:40.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna . 
Data wprowadzenia: 2012-07-30 11:19:40
Opublikowane przez: Roman Podgórski
« powrót