bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Uchwały Rady > Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 strona główna 

Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08
``
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 zmienia się pkt 2 z działu III który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie brutto miesięcznie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniu Komisji wynoszące: 180 zł dla przewodniczącego, 150 zł dla pozostałych członków komisji”.

§ 2

Zmienia się Preliminarz wydatków na rok 2008 do uchwały Nr XV/7/08 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2008 który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 08:53:08 | Data modyfikacji: 2008-04-28 08:09:26.

Zobacz:
 Archiwum uchwał .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  Uchwały RIO .  Uchwały budżetowe .  WPF .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  Kadencja 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 08:53:08
Data modyfikacji: 2008-04-28 08:09:26
Opublikowane przez: Mariusz Dujka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl