bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Uchwały Rady > Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die strona główna 

Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die
w sprawie ustalenia diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

Na podstawie art.25ust.4,6,7, art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 z 2000r, poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje.

§ 1

Ustala się wysokość diety podstawowej w kwocie 180 zł

§ 2

1. Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.200 zł płatnej w terminie wypłat wynagrodzeń pracowników samorządowych.
2. Dla Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, ustala się dietę w wysokości 700 zł.
3. Ustala się dietę dla Przewodniczących Komisji stałych, doraźnych lub innych w wysokości 200 zł.
4. Ustala się dietę dla radnych- członków komisji raz radnych zapraszanych na posiedzenia komisji w wysokości 1-krotnej diety podstawowej za udział w posiedzeniach komisji.
5. Ustala się dietę dla radnych za uczestnictwo w sesjach w wysokości 1-krotnej diety podstawowej.
6. Ustala się dietę dla sołtysów za udział w sesjach w wysokości 50 zł

§ 3

Podstawą wypłaty należności jest obecność na sesji, posiedzeniu komisji potwierdzona podpisem na liście obecności.

§ 4

Zasady zwrotu kosztów podróży dla Radnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVII/115/2000 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku. 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:52:54.

Zobacz:
 Archiwum uchwał .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  Uchwały RIO .  Uchwały budżetowe .  WPF .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  Kadencja 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:52:54
Opublikowane przez: Mariusz Dujka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl