bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Uchwały Rady > Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej strona główna 

Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej
w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz . 1591 z późń .zm. / oraz art. 167 ust.2 pkt 5 , art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2014 z późń. zm./

Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje :

& 1

Rada Gminy postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi w Skarżysku- Kamiennej w kwocie 13.000 zł, na dofinansowanie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku - Kamiennej.

& 2

Wydatek ten został ujęty w planie wydatków budżetowych na 2008 r. stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej , w dziale 801, w rozdziale 80105 w paragrafie 2710.

& 3

Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Skarżysku- Kamiennej a Wójtem Gminy Mirów.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:57:28.

Zobacz:
 Archiwum uchwał .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  Uchwały RIO .  Uchwały budżetowe .  WPF .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  Kadencja 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:57:28
Opublikowane przez: Mariusz Dujka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl