bip.mirow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.mirow.pl
Uchwały Rady > Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na strona główna 

Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I-sze półrocze 2008 roku.

Na podstawie § 66 Statutu Gminy Mirów oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy komisji:
1. Rewizyjnej,
2. Ds. Zadań Gospodarczych i Finansów,
3. Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej Bezpieczeństwa Publicznego , Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska,
4. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:10:03.

Zobacz:
 Archiwum uchwał .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  Uchwały RIO .  Uchwały budżetowe .  WPF .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  Kadencja 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:10:03
Opublikowane przez: Mariusz Dujka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mirow.pl