otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku

Upowszechnienie kultury fizycznej – prowadzenie
drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów
Na podstawie art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. nr 96 poz.873ze zmianami ) oraz uchwały Nr . XV / 73 /08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

Wójt Gminy Mirów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2008 roku
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

I . Rodzaj zadania
1.Upowszechnienie kultury fizycznej – prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczanych na realizację zadania.
1. 40.000 zł.
III . Zasady przyznawania dotacji.
1. Złożona oferta winna spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 873 ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264 . poz. 2207 ).
2. Do oferty należy dołączyć :
- kopię statutu potwierdzoną za zgodność,
- aktualny odpis z właściwego rejestru ( ważny 3 miesiące )
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności
3. Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
4. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Mirów , a podmiotem którego oferta została wybrana .
IV. Termin realizacji zadania
- do 31 grudnia 2008 r.
V. Miejsce i termin składania ofert :
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem pełnej nazwy oferenta i adresu oraz tytułu zadania w Urzędzie Gminy Mirów do 21 marca 2008 r. do godz. 1500.
2. Dodatkowych informacji udziela Pani Krystyna Tarabasz, tel. o48 6283889 wew. 13.
3. Wzór oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 )
VI. Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 marca 2008 r. w Urzędzie Gminy Mirów.
2.Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
VII. Informacje o zrealizowanych w 2007 r. zadaniach publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
- kwota 54.000 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-02-20 11:14:58 | Data modyfikacji: 2008-02-20 11:29:11.
Data wprowadzenia: 2008-02-20 11:14:58
Data modyfikacji: 2008-02-20 11:29:11
Opublikowane przez: Mariusz Dujka