Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08

``
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 zmienia się pkt 2 z działu III który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie brutto miesięcznie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniu Komisji wynoszące: 180 zł dla przewodniczącego, 150 zł dla pozostałych członków komisji”.

§ 2

Zmienia się Preliminarz wydatków na rok 2008 do uchwały Nr XV/7/08 Rady Gminy z dnia 11 lutego 2008 który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 08:53:08 | Data modyfikacji: 2008-04-28 08:09:26.

Zobacz:
 2008 .  Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 .  Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .  Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli .  Uchwała Nr XV/74/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .  Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die .  Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej .  Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu .  Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 08:53:08
Data modyfikacji: 2008-04-28 08:09:26
Opublikowane przez: Mariusz Dujka