Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

````
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Mirów oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.70a ust. 1-2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( tj. Dz. U. z 2002 r . Nr 46, poz. 430).
Rada Gminy w Mirowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Mirów, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształceni nauczycieli.
2. Określa się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
3. Ustalenia pkt 1 i pkt 2 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirów.

§ 4

Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mirów oraz szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mirów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:02:04 | Data modyfikacji: 2008-04-17 09:05:54.

Zobacz:
 2008 .  Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 .  Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .  Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli .  Uchwała Nr XV/74/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .  Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die .  Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej .  Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu .  Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:02:04
Data modyfikacji: 2008-04-17 09:05:54
Opublikowane przez: Mariusz Dujka