Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela / tj. Dz. U. z 1997r Nr 56, poz. 357 z 1998r nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 235; z 2003 Nr 118, poz. 1112 Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1996, Nr 213, poz.2081; z 2004r Nr 96, poz. 956, z 2006r. Nr 97 poz.674, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm / , oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy/ Dz. U. Nr 22 poz. 181/ i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r ( Dz. U. Nr 43 poz. 257 ) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr V/27/2007 Rady Gminy w Mirowie z dnia 23 marca 2007 r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2008r i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008r.
 Regulamin wynagradzania nauczycieli

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:13:57 | Data modyfikacji: 2008-04-17 09:19:06.

Zobacz:
 2008 .  Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 .  Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .  Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli .  Uchwała Nr XV/74/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .  Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die .  Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej .  Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu .  Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:13:57
Data modyfikacji: 2008-04-17 09:19:06
Opublikowane przez: Mariusz Dujka