Uchwała Nr XV/74/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008

``
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008.

Na podstawie art. 41 , ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr 70 z 2002r., poz. 4322, z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485), RADA GMINY MIRÓW uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały na rok 2008.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/74/08

 załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/74/08

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:24:07 | Data modyfikacji: 2008-04-17 10:02:07.

Zobacz:
 2008 .  Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 .  Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .  Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli .  Uchwała Nr XV/74/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .  Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die .  Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej .  Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu .  Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 09:24:07
Data modyfikacji: 2008-04-17 10:02:07
Opublikowane przez: Mariusz Dujka