Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu

w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz 1591 z późń.zm../ oraz art. 167 ust.2 pkt 5 art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 , poz.2014 z późn.zm./

Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje :

& 1

Rada Gminy postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi w Szydłowcu w kwocie 100.000 zł na modernizację drogi powiatowej na odcinku Mirów -Zbijów Duży.

& 2

Wydatek ten został ujęty w planie wydatków budżetowych na 2008r, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej , dziale 600, w rozdziale 60014 w & 6300.

& 3?

Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Szydłowieckiego w Szydłowcu, a Wójtem Gminy Mirów.

& 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:00:28.

Zobacz:
 2008 .  Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 .  Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .  Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli .  Uchwała Nr XV/74/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .  Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die .  Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej .  Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu .  Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:00:28
Opublikowane przez: Mariusz Dujka