Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I-sze półrocze 2008 roku.

Na podstawie § 66 Statutu Gminy Mirów oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy komisji:
1. Rewizyjnej,
2. Ds. Zadań Gospodarczych i Finansów,
3. Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej Bezpieczeństwa Publicznego , Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska,
4. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:10:03.

Zobacz:
 2008 .  Uchwała Nr XVI/79/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/7/08 .  Uchwała Nr XVI/78/08 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .  Uchwała Nr XVI/77/08 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli .  Uchwała Nr XV/74/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .  Uchwała NR XV/75/0 w sprawie ustalenia die .  Uchwała Nr XV/71/08 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Skarżysku Kamiennej .  Uchwała Nr XV/70/2008 w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w Szydłowcu .  Uchwała Nr XV/72/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na . 
Data wprowadzenia: 2008-04-17 10:10:03
Opublikowane przez: Mariusz Dujka