Ogłoszenia

Nabór kandydatów na ławników
RADA GMINY W MIROWIE w bieżącym roku dokona wyboru 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego na lata 2012-2015.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011 r.

Uprzejmie informujmy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy w Mirowie jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 – 2015.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście. Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
• 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
• informację z Krajowego Rejestru Karnego;
• oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
• zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Gminy w Mirowie, pokój nr 16 lub pod nr tel. (48) 628-38-89 wew. 15.
 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:24:26.
Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:24:26
Opublikowane przez: Mariusz Dujka
« powrót