Uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 21.06.2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budzetu za rok 2018
2019-06-24 09:26:18
  ...więcej

Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 21.06.2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
2019-06-24 09:23:15
  ...więcej

Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 21.06.2019r. w sprawie rozpatrzeniaraportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania
2019-06-24 09:21:43
  ...więcej

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31 maja 2019r w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028
2019-06-24 09:15:08
  ...więcej

Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31maja 2019r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mirów na rok 2019 Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
2019-06-24 09:12:27
  ...więcej

Uchwała Nr VII.46.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiacych własnośc gminy Mirów oraz Parafii w Mirowie Starym
2019-06-06 10:38:25
  ...więcej

Uchwała Nr VII.45.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31.05.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym do sprzedaży
2019-06-06 10:12:22
  ...więcej

Uchwała Nr VII.44.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 31.05.2019r. w sprawie uchwalenia Programu wsparcia gospodarstw domowych w ramach przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu na terenie gminy
2019-06-06 10:03:27
  ...więcej

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028
2019-06-06 09:26:56
  ...więcej

Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26.04.2019r. w sprawie zmiany w Gminnym Programie profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwadziałania Narkomanii na rok 2019
2019-05-06 09:42:50
  ...więcej

Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy Mirów w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmine Mirów oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkól
2019-05-06 09:41:36
  ...więcej

Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26.04.2019r. w sprawie zarzadzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za
2019-05-06 09:39:50
  ...więcej

Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie upowaznienia Dyrektorów Szkól Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw
2019-03-12 07:30:44
  ...więcej

Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
2019-03-12 07:29:42
  ...więcej

Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie utworzenia i przystapienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego
2019-03-12 07:28:29
  ...więcej

Uchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie pryjecia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiazejacego na terenie Gminy Mirów
2019-03-12 07:26:43
  ...więcej

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Mirów
2019-02-15 08:57:28
  ...więcej

Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
2019-02-15 08:54:20
  ...więcej

Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku
2019-02-15 08:53:30
  ...więcej

Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach
2019-02-15 08:51:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 41
następne