Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie upowaznienia Dyrektorów Szkól Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw
2019-03-12 07:30:44
  ...więcej

Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
2019-03-12 07:29:42
  ...więcej

Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie utworzenia i przystapienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego
2019-03-12 07:28:29
  ...więcej

Uchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8.03.2019r. w sprawie pryjecia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiazejacego na terenie Gminy Mirów
2019-03-12 07:26:43
  ...więcej

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Mirów
2019-02-15 08:57:28
  ...więcej

Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
2019-02-15 08:54:20
  ...więcej

Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku
2019-02-15 08:53:30
  ...więcej

Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach
2019-02-15 08:51:36
  ...więcej

Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
2019-02-15 08:49:42
  ...więcej

Uchwała Nr IV.25.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Mirów
2019-02-15 08:48:47
  ...więcej

Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie
2019-02-15 08:48:03
  ...więcej

Uchwała Nr IV.23.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.3.2018 z dnia 7.12.2018r. w sprawie okreslenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rady Gmin
2019-02-15 08:47:17
  ...więcej

Uchwała Nr IV.22.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11.02.2019r. w sprawie okreslenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy oraz Przewodniczącego Komisji
2019-02-15 08:46:22
  ...więcej

Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy Mirów w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I-sze półrocze 2019 roku
2019-02-15 08:45:34
  ...więcej

Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie ustalenia dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
2019-02-15 08:44:20
  ...więcej

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28-12-2018r w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2019- 2028.
2019-01-15 12:31:50
  ...więcej

Uchwała budzetowa Nr III.14.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2018r. na rok 2019
2019-01-15 12:29:07
  ...więcej

Uchwała Nr.III.17,2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów
2018-12-31 09:53:54
  ...więcej

Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr II.8.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7.12.2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018-12-31 09:53:03
  ...więcej

Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28.12.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Pana Artura Siwiorka
2018-12-31 09:51:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne